გეშტალტ თერაპიის ევროპული ასოციაცია შეიქმნა 1985 წელს და ახორციელებს ცოდნისა და რესურსების გაცვლას ევროპელ გეშტალტ თერაპევტებს, სასწავლო ინსტიტუტებსა და ეროვნულ ასოციაციებს შორის. მისი მიზანია გეშტალტ თერაპიის მაღალი პროფესიული სტანდარტის უზრუნველყოფა და კვლევების წახალისება. დღეისათვის EAGT აერთიანებს 1000-ზე მეტ ინსტიტუციურ თუ ინდივიდუალურ წევრს 20-ზე მეტი ევროპის ქვეყნიდან.

გეშტალტ თერაპიის ევროპული ასოციაცია ფუნქციონირებს სამი ძირითადი ორგანოს მეშვეობით:
1. 6 წევრისგან შემდგარი აღმასრულებელი კომიტეტი;
2. გენერალური საბჭო, რომელიც შედგება ეროვნული ასოციაციების, აღმასრულებელი კომიტეტების წარმომადგენლებისა და თავმჯდომარეებისაგან;
3. EAGT წევრთა ყოველწლიური შეხვედრები. საბჭოს მმართველი წევრების არჩევა ხდება სამ წელიწადში ერთხელ.

EAGT-ის ძირითადი მარეგულირებელი დოკუმენტებია:
– კანონმდებლობა და წესდება;
– სასწავლო სტანდარტები;
– ეთიკის კოდექსი. (იხ. ქვემოთ)
EAGT ევროპაში პროფესიული აკრედიტაციების მინიჭებელი ორგანიზაციაა (EWAO); იგი ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის (EAP) შემადგენლობაშია.
EAGT განაახლებს რეგისტრაციას ყოველი 5 წლის შემდეგ; 7 წელიწადში ერთხელ, ხელახალ რეგისტრაციას გადის, როგორც EAP წევრი ორგანიზაცია (ბოლო რეგისტრაციის ვადაა 2021 წ.)

მიზნები და ამოცანები

1. ასოციაცია არის არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც მიზნად ისახავს გეშტალტ თერაპევტების, ორგანიზაციის გეშტალტ პრაქტიკოსების, გეშტალტ თერაპიის სასწავლო დაწესებულებების და გეშტალტ თერაპიის ეროვნული ორგანიზაციების (NOGT) გაერთიანებას ევროპაში.
2. ასოციაციას და მის აპლიკანტებს, ამოძრავებთ შემდეგი მიზნები:
a. სხვადასხვა ევროპული ქვეყნის საზოგადოებათა კავშირების, ფედერაციებისა და ასოციაციების გაერთიანება;
b. ევროპაში არსებული გეშტალტ თერაპიის სფეროში აქტიური პირების, ორგანიზაციებისა და ინსტიტუტებისა და მისი პროგრამების გაერთიანება;
c. გეშტალტ თერაპიის, მისი გამოყენების ფორმების, კვლევისა და დოქტრინის გავრცელება ევროპის ტერიტორიაზე და საზღვარგარეთ;
d. გეშტალტ თერაპევტთა და ორგანიზაციის გეშტალტ პრაქტიკოსებს შორის, ეროვნულ პროფესიულ ასოციაციებს შორის აკადემიური და კოოპერაციული გაცვლის ხელშეწყობა ევროპის ქვეყნებში და საზღვარგარეთ;
e. გეშტალტ თერაპიის ლეგიტიმაციის ხელშეწყობა ევროპაში;
f. გეშტალტ თერაპიის საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და კლინიკურ დაწესებულებების შორის კავშირის ხელშეწყობა;
g. შედარებითი სტანდარტებისა და სასწავლო გეგმების შექმნა გეშტალტ თერაპევტებისა და ორგანიზაციის გეშტალტ პრაქტიკოსებისათვის, ასევე, ევროპის ტერიტორიაზე ერთობლივი სასწავლო სტანდარტების შემუშავება;
h. საზოგადოებრივი ურთიერთობების, ჯანმრთელობისა და პროფესიული ინიციატივების წახალისება სუვერენულ დონეზე, კერძოდ, ევროპის კომიტეტების ფარგლებში;
i. თანამშრომლობა სხვა ფსიქოთერაპიულ მიდგომებთან, ასოციაციებთან და ინსტიტუტებთან.

ასოციაციის მიზნების მიღწევის საშუალებები

ასოციაცია მიზნად ისახავს:

1. ინფორმაციისა და შემდგომი საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზებას/ჩატარებას ეროვნულ და საერო დონეზე.
2. ისეთი ტრენინგების წახალისებას, რომლებიც ითვალისწინებს ევროპულ სტანდარტებს და მიჰყვება შესაბამის ეროვნულ სამართლებრივ დებულებებს.
3. მუდმივი კომიტეტების და მიზნობრივი ჯგუფების ჩამოყალიბებას გეშტალტ თერაპიისა და გეშტალტ პრაქტიკოსებისათვის ორგანიზაციებში.
4. პუბლიკაციებისა და სამეცნიერო ნაშრომების გავრცელებას.
5. გეშტალტ თერაპიის თეორიასა და პრაქტიკასთან დაკავშირებული პერსპექტიული გამოკვლევების გაცვლას.
6. ასოციაციის ინტერესების წარდგენას პირებთან, ორგანიზაციებთან, ოფიციალურ ორგანოებთან, ასოციაციებთან და სხვა.
7. კოოპერაციული პროექტების განხორციელებას დაწესებულებებთან, ოფიციალური ორგანოების, ასოციაციების და სხვა საკითხებთან ერთად.
8. რეგულარული კონფერენციის შემოღებას.

წევრობა

1. წევრები შეიძლება იყვნენ:
• ევროპის ეროვნული და პროფესიული ასოციაციები, რომლებიც აკმაყოფილებენ EAGT-ს გეშტალტ თერაპევტების ან ორგანიზაციის გეშტალტ პრაქტიკოსების ტრენინგ-სტანდარტს ისევე, როგორც ეთიკის კოდექსს.
• ინსტიტუტები, რომლებიც აკმაყოფილებენ EAGT-ს გეშტალტ თერაპევტების ან ორგანიზაციის გეშტალტ პრაქტიკოსების ტრენინგ-სტანდარტს ისევე, როგორც ეთიკის კოდექსს და აქტიურად არიან ჩართულნი გეშტალტ თერაპიის ტრენინგის ან კლინიკური გამოყენების სფეროში.
• ფიზიკური პირები, რომლებიც აკმაყოფილებენ EAGT-ს გეშტალტ თერაპევტების ან ორგანიზაციის გეშტალტ პრაქტიკოსების ტრენინგ-სტანდარტს.
• ფიზიკური პირები, რომლებიც აკმაყოფილებენ EAGT სუპერვიზიის ტრენინგ-სტანდარტს.

2. ასოცირებული წევრები შეიძლება იყვნენ:

• ფიზიკური პირები, რომლებმაც დაიწყეს ტრენინგი გეშტალტ თერაპიაში ან ზოგადად, ორგანიზაციის პრაქტიკოსები ინტიტუციებში, რომლებიც EAGT-ს წევრები არიან.
• ყველა ტრენინგ-ინსტიტუტი, რომელიც ორიენტირებულია მიზანზე შეესატყვისებოდეს EAGT-ს ტრენინგ-სტანდარტს და საჭირო მოთხოვნათა შესრულების პროცესშია.
• გეშტალტ თერაპიისა და ორგანიზაციის გეშტალტ პრაქტიკოსთა ყველა ეროვნული ასოციაცია, რომელიც მიზნად EAGT-ს ტრენინგ-სტანდარტების, ეთიკის ნორმების მიღწევას ისახავს და ამ წინაპირობათა შესრულების პროცესში არიან.
• გადამდგარი გეშტალტ თერაპევტები და ორგანიზაციის გეშტალტ პრაქტიკოსები.

3. შემომწირველები არიან ისინი, ვინც ასოციაციას რეგულარულად ეხმარებიან ფინანსურად EAGT-ს წევრობის გარეშე.

4. კოოპერატიული წევრი შეიძლება იყოს ინტიტუცია ან ასოციაცია, რომელიც თავს უკაშირებს EAGT-ს პროფესიულ, ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პედაგოგიურ მიზნებს.

5. გეშტალტ თერაპევტებსა და გეშტალტ ინსტიტუტებს, რომელთაც დიდი წვლილი მიუძღვით გეშტალტ თერაპიის სფეროში, შეიძლება მიენიჭოთ საპატიო წევრობა აღმასრულებელი კომიტეტის რეკომენდაციის საფუძველზე.

6. ერთობლივი წევრობა შეიძლება გადაეცეს NOGT-ს რომელიც აკრედიტირებულია EAGT-ს მიერ.
ერთობლივი წევრობა შესაძლებელია NOGT-ის ინდივიდუალური წევრებისთვის (როგორც აღწერილია 4.1 და 4.2 პუნქტებში.)
ერთობლივი წევრობა მოქმედებს 3 წლის განმავლობაში და უნდა იქნას დამოწმებული ხელმოწერილი ხელშეკრულებით. სამი წლის შემდეგ ხელშეკრულება განახლდება. ერთობლივი წევრების მინიმალური რაოდენობა უნდა იყოს 15.

7. 4.1, 4.2, 4.3 და 4.4 პუნქტებით გათვალისწინებული წევრობის განაცხადი წერილობით უნდა წარედგინოს აღმასრულებელ კომიტეტს საჭირო დოკუმენტაციასთან ერთად. აღმასრულებელმა კომიტეტმა უნდა შეამოწმოს წევრობის წინაპირობები და გამოიტანოს დასკვნა გამონაკლისების გათვალისწინებით წარდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე (ტრენინგის დასრულების, ტრენინგის სტანდარტებისა და EAGT- ის სხვა მოთხოვნების შესრულების შესახებ). უარის შემთხვევაში, მიიღებთ წერილობით ახსნა განმარტებას.

8. 4.1 პუნქტით გათვალისწინებული წევრები მიიღებენ საწევრო დოკუმენტს, რომლებიც მოქმედებს 5 წლის ვადით. ყველა ამ სერტიფიკატს ექნება განსხვავებული ფორმა.

წევრთა უფლებები და მოვალეობები

1. წევრობა იძლევა ასოციაციის ყველა ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღების უფლებამოსილებას.
2. წევრთა შეხვედრაზე დამსწრე წევრს აქვს პროპორციული წარმომადგენლობის საფუძველზე ხმის მიცემის უფლება:
ინდივიდუალური წევრები = 1 ხმა
ორგანიზაციები 150 წევრზე ნაკლებია = 2 ხმა
150-ზე მეტმა წევრმა ორგანიზაციამ = 4 ხმა
ორგანიზაციები 500-ზე მეტმა წევრმა = 6 ხმა.
3. ასოცირებულ წევრებს, აბონენტებს, კოოპერატივის წევრებს და საპატიო წევრებს არ აქვთ ხმის მიცემის უფლება წევრთა შეხვედრაზე.
4. წევრები ვალდებულნი არიან დაიცვან ასოციაციის რეპუტაცია, ხელი შეუწყონ მის მიზნებს, აღიარონ მისი კონსტიტუცია და გადაიხადონ საწევრო შენატანი.
5. წევრებმა შეხვედრამდე უნდა გადაიხადონ განსაზღვრული საფასური. მათ აქვთ ზემოთ აღნიშნული უფლებები მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი რეგულარულად იხდიან საწევრო გადასახადს. ხმის მიცემის უფლების უზრუნველსაყოფად, მიმდინარე წლის საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს წევრთა შეხვედრამდე. ამის შემდეგ გადასახდელი თანხა იზრდება 30% -ით.
6. წევრები, რომელთაც სრულად აქვთ თანხა გადახდილი და ვერ ესწრებიან შეხვედრას, შეუძლიათ ისარგებლონ ხმის მიცემის უფლებით. მათ ამის შესახებ ინფორმაცია წერილობით უნდა მიაწოდონ ადმინისტრაციას შეხვედრამდე 21 დღით ადრე და დაასახელონ ასოციაციის სხვა წევრი, რომელიც ხმას მის მაგივრად მისცემს. თითოეულ წევრს შეუძლია მაქსიმუმ 3 სხვა წევრის მაგივრად მისცეს ხმა.

ეთიკის კოდექსი

  1. ძირითადი პრინციპები

1.1 მოცემული ეთიკური კოდექსი არეგულირებს გეშტალტ თერაპევტის ეთიკურ ნორმებს, ასევე კლიენტის და გეშტალტ თერაპევტის ურთერთობებს.

1.2 გეშტალტ თერაპევტი, პირველ რიგში, ზრუნავს კლიენტსა და თერაპევტს შორის ურთიერთობის ხარისხზე, ყოველთვის პატივს სცემს კლიენტის ინტერესებს და მის ინდივიდუალობას.

1.3 გეშტალტ თერაპევტი მხარს უჭერს კლიენტს მის ინდივიდუალურ განვიათარებაში, აგრეთვე ხელს უწყობს კლიენტის პასუხიმგებლობის გაზრდას მის არჩევანსა და გადაწყვეტილების მიღებაში.

1.4 გეშტალტ თერაპევტი უნდა აცნობიერებდეს თავის მნიშვნელობას კლიენტთან ურთიერთქმედებაში და, ასევე, ამ ურთიერთობის გავლენას გეშტალტ თერაპიის ეფექტურობაზე.

1.5 გეშტალტ თერაპევტი უნდა აცნობიერებდეს გავლენას კლიენტზე თერაპიულ ფარგლებში, თუ მის სხვა ურთიერთბებზე თერაპიის ფარგლებს გარეთ, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს კონფლიქტური სიტუაციები. ასეთ შემთხვევაში, გეშტალტ თერაპევტს მოეთხოვება, ჩააყენოს კლიენტი საქმის კურსში შესაძლო პოტენციური რისკის შესახებ.

1.6 გეშტალტ თერაპევტს უნდა შეეძლოს დუალისტური ურთიერთობის პერსპექტივის განჭვრეტა ისეთ ადამიანებთან, როგორიცაა დამსაქმებლი, ახლო მეგობარი, ახლობელი, პარტნიორი; რამაც შესაძლოა გავლენა იქონიოს მის პროფესიონალურ გადაწყვეტილებებზე და გაითვალისწინოს ეს ფაქტი თავის მუშაობაში.

1.7. გეშტალტ-თერაპევტს არ აქვს კლიენტის დისკრიმინაციის უფლება მისი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, ასევე – მისი ასაკის, სქესის, ნაციონალური ეთნიკური, რელიგიური ან იდეოლოგიური მიკუთვნებულობის გამო.

1.8. გეშტალტ თერაპევტს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა თავის პროფესიონალურ საქმიანობაზე. იგი ორგანიზებას უკეთებს თავის სამუშაოს, სუპერვიზიას და უწყვეტი სწავლის პროცესს, სეგი -ს ეთიკის კოდექსისა და არსებული სახელმწიფო სამართლის ნორმების შესაბამისად.

1.9. გეშტალტ თერაპევტი კლიენტს აწვდის ინფორმაციას ეთიკური კოდექსის შესახებ; ასევე აცნობს გასაჩივრების და საჩივრის გადახედვის პროცედურებს ორგანიზაციაში.

  1. კონფიდენციალურობა

2.1. გეშტალტ თერაპევტი კლიენტს აძლევს პირადი და სოციალური ხასიათის ინფორმაციის კონფიდენციალობის სრულ გარანტიას (გამონაკლისს წარმოადგენს შემთხვევები, რომლებიც განხილულია მოცემული კოდექსის 2.3 პარაგრაფში), მასთან კონტრაქტის გაფორმებისას.

2.2 გეშტალტ თერაპევტი ამზადებს და აწვდის კლიენტს გამოსაქვეყნებელ, ან სამეცნიერო მიზნებისთვის გამოსაყენებელ ინფორმაციას ისეთი სახით, რომ შეინარჩუნოს კლიენტის სრული ანონიმურობა; წინასწარ აცნობებს ამის შესახებ მას წერილობით და იღებს კლიენტისგან მისი თანხმობის დამადასტურებელ ხელმოწერას.

2.3. იმ შემთხევავაში, თუ გეშტალტ თერაპევტის აზრით, კლიენტისგან მიღებული ინფორმაცია მოწმობს კერძო პირის, ან საზოგადოების რეალურ საფრთხეზე, მან სასწრაფოდ უნდა გაიაროს კონსულტაცია სეგი-ს საბჭოსთან და გადასცეს მოცემული ინფორმაცია კომპეტენტურ ორგანოებს (მაგალითად ექიმებს, პოლიციას, სოციალურ სამსახურებს). კლიენტს ეძლევა ინფორმაცია ასეთი ფაქტის შესაძლებლობაზე ფსიქოთერაპიული მუშაობის დაწყებამდე.

2.4. გეშტალტ თერაპევტს არ აქვს უფლება გამოიყენოს თერაპიის პროცესში მიღებული ინფორმაცია სხვა მიზნისათვის, გარდა სამეცნიერო და კვლევითი მუშაობისა, როგორც იყო აღნიშნული პარაგრაფში 2.2.

  1. ფსიქოთერაპიული კონტრაქტი

3.1. კონტრაქტის გაფორმებამდე აუცილებელია კლიენტს ან კანდიდატს განემარტოს გეშტალტ თერაპიის ძირითადი მახასიათებლები და მოცემული ფსიქოთერაპიული მიდგომის შესაძლო დადებითი და უარყოფითი ეფექტები. თუ კლიენტი ეთანხმება შეთავაზებულ პირობებს, შეიძლება შედგეს ზეპირი ან წერილობითი ფსიქოთერაპიული კონტრაქტი. თუ გეშტალტ-თერაპევტი თვლის, რომ კლიენტს მოცემული მეთოდი არ შეეფერება ან თვითონ კლიენტი აცხადებს უარს ამ მეთოდით მუშაობაზე, მაშინ საჭიროა სხვა ფსიქოთერაპიული მიდგომის ან სხვა სპეციალისტის დახმარების შეთავაზება.

3.2. კონტრაქტი მიმართულია გეშტალტ თერაპიაში საზღვრების დადგენაზე. კონფიდენციალურობის დონის, სესიების სავარაუდო რაოდენობის, შეხვედრების სიხშირისა და დასვენების დღეების შეთანხმებაზე; კონტრაქტი განმარტავს სესიებს შორის ურთიერთობის ხასიათს, თერაპიის დასრულების პირობებს, ურთიერთშეთანხმებულ ფინანსურ პასუხიმგებლობებს; სამედიცინო დახმარების, ფსიქიატრთან კონსულტაციის შესაძლო საჭიროებებს, გასაჩივრების პროცედურებს და ა.შ.

  1. საერთო ეთიკური პრინციპები

4.1. გეშტალტ თერაპევტი პასუხიმგებელია თავის პროფესიულ საქმიანობაზე. ის განსაკუთრებით უნდა ითვალისწინებდეს კლიენტთან თერაპიული ურთიერთობების სპეციფიკას, გარკვეულ ურთიერთდამოკიდებულებას და ნდობის მაღალი დონეს.

4.2. გეშტალტ თერაპევტს არ აქვს უფლება ექსპლუატაცია გაუწიოს და ბოროტი განზრახვით გამოიყენოს კლიენტის ნდობა, დაიკმაყოფილოს კლიენტის ხარჯზე პირადი (ემოციური, სექსუალური, სოციალური და ეკონომიკური) მოთხოვნილებები, ზედაპირულად მოეკიდოს თავის პროფესიონალურ ვალდებულებებს კლიენტთან მიმართებაში.

4.3. გეშტალტ თერაპევტმა უნდა იცოდეს შესაძლო პირადი თუ პროფესიონალური შეზღუდვები, პირადი პრობლემები. მიიღოს ისინი მხედველობაში, კონსულტაცია გაიაროს კოლეგებთან ან სუპერვიზორთან ან/და გაუშვას კლიენტი სხვა ფსიქოთერაპევტთან.

4.4. არ არის რეკომენდებული კოლეგათა საქმიანობის კომენტირება ან განხილვა კლიენტების თანდასწრებით.

4.5. დაუშვებელია გეშტალტ თერაპევტის მუშაობა ალკოჰოლის ან ნარკოტიკული ზემოქმედების ქვეშ ან სომატური თუ ფსიქიკური დისკომფორტის მდგომარეობაში, რაც სრულფასოვანი მუშაობის ხელისშემშლელ პირობებს ქმნის.

4.6. კლიენტის ინტერესების დაცვისა და კოლეგებთან კორექტული ურთიერთობებიდან გამომდინარე, ფსიქოთერაპევტი პატივს სცემს კლიენტის ურთიერთობებს სხვა ფსიქოთერაპევტებთან.

4.7. ფსიქოთერაპევტი პასუხიმგებელია, გააგრძელოს პირადი და პროფესიული განვითარება რეგულარული სუპერვიზიისა და ინდივიდუალური თერაპიის მეშვეობით, აგრეთვე ჩაატაროს და გამოაქვეყნოს კვლევები, დაესწროს პროფესიულ კონფერენციებსა და სემინარებს.

4.8. ზემოთ ხსენებული პრინციპების დარღვევა საფრთხეს უქმნის კლიენტის ფსიქიკურ ჯამრთელობას, ასევე პროფესიული საზოგადოების იმიჯსა და სტატუსს, გეშტალტ თერაპიის ეფექტურობას და განიხილება, როგორც გეშტალტ თერაპიული მეთოდების გამოყენებაში უხეში დარღვევა.

  1. რეკლამა

5.1. გეშტალტ თერაპევტი, რეკლამას უწევს რა შეთავაზებულ მომსახურებას, ახასიათებს მას თავისი პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის შესაბამისად.

5.2. რეკლამაში აკრძალულია ცრუ ინფორმაციის გამოყენება, ასევე კონკრეტულ კლიენტებთან ურთიერთობის გამოცდილების გაჟღერება, დამოწმება, კოლეგებთან და/ან სხვა თერაპიულ სკოლებთან თავის შედარება.

  1. უსაფრთხოება

6.1. გეშტალტ თერაპევტი უნდა ზრუნავდეს გეშტალტ თერაპიის ჩასატარებელი ადგილისა და გარემოს უსაფრთხოებაზე.

6.2. გეშტალტთერაპევტმა და დაწესებულებამ უნდა უზრუნველყონ პროფესიული მუშაობა ადექვატურად ანაზღაურდეს შესაბამისი დაზღვევით(თუ ეს ხელმისაწვდომია ქვეყანაში).

  1. საჩივრები და მათი განხილვის წესები

7.1. კლიენტებისა და გეშტალტთერაპევტების პირადი პრაქტიკის საჩივრებს განიხილავს სეგი-ს ეთიკის კომისია, რომელიც არჩეულია საერთო კრებაზე.

7.2. ეთიკის კომისია ვალდებულია გადახედოს საჩივარს 1 თვის განმავლობაში და მიიღოს გადაწყვეტილება.

7.3. სეგი იცავს თავისი წევრების პროფესიონალურ ინტერესებს, თუ ფსიქოთერაპიულ პრაქტიკაში ისინი აწყდებიან თავდასხმას ან მუქარას. განსაკუთრებით ხდება პროფესიონალური საიდუმლოების დაცვა, ასევე გეშტალტ-თერაპევტის ღირსებისა და დამოუკიდებლობის ადვოკატირება, რომელიც დაკავშირებულია მოცემული კოდექსის პირობების შესრულებასთან.
ეთიკური კოდექსის დამტკიცება და შეცვლა ხდება სეგი – ს საერთო კრებაზე წესდების შესაბამისად. ეს არის ოფიციალური დოკუმენტი სეგი -ს ყველა წევრისთვის, როგორც სერთიფიცირებული გეშტალტ-თერაპევტებისთვის, ასევე სერთიფიცირებული გეშტალტ-პრაქტიკოსებისთვის.