⭕️დასრულდა 32 საათიანი ინტენსიური ტრენინგი:
🔹„სიზმრებზე მუშაობა; კონტაქტის რღვევა გადატანის და კონტრ-გადატანის რეაქციებით.“
👩🏼‍💼წამყვანი, პროფ. თეა გოგოტიშვილი – ფსიქოლოგიის დოქტორი, EAGTაკრედიტებული გეშტალტთერაპევტი, საერთაშორისო ტრენერი.