“ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების გეშტალტ სახელოსნოში”

მიმდინარე პროექტების ჩამონათვალი:

🔴ბაღის მზაობის პროგრამა;

🔴სასკოლო მზაობის პროგრამა;

🔴 აბიტურიენთა ფსიქოლოგიური მომზადების პროგრამა;

🔴მშობელთა ტრენინგი და ფსიქოლოგიური კლუბი;

🔴ბაღის მზაობის პროგრამა
პროგრამა განკუთვნილია 2-3 წლის ბავშვებისათვის.
პროგრამის მიზანია, განავითაროს ბავშვის ფსიქო-სოციალური, ფიზიკური და შემეცნებითი უნარები და აუცილებლობის შემთხვევაში ასაკთან შესაბამისობაში მოიყვანოს ისინი. შეამზადოს ბავშვები ბაღის გარემოში უკეთ ადაპტაციისათვის.
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ფსიქოსავარჯიშოები, ზღაპართერაპია, მუსიკათერაპია, არტთერაპია.
შეხვედრები ტარდება კვირაში სამჯერ, თითო 90 წუთის განმავლობაში.
გათვალისწინებულია მშობელთან ინდივიდუალურ კონსულტაციები.

🔴სასკოლო მზაობის პროგრამა Gestalt Vorschule
პროგრამა განკუთვნილია 5-6 წლის ბავშვებისათვის, ვინც ემზადება სასკოლოდ.
პროგრამის მიზანია, განავითაროს ბავშვის ფსიქო-სოციალური, ფიზიკური და კოგნიტური უნარები, მისცეს სკოლისთვის აუცილებელი ცოდნა. შეამზადოს სკოლის გარემოში უკეთ ადაპტაციისათვის.
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ფსიქოსავარჯიშოები, ინტელექტის განმავითარებელი სავარჯიშოები, მუსიკათერაპია, არტთერაპიული ელემენტები.
შეხვედრები ტარდება კვირაში სამჯერ, თითო 90 წუთის განმავლობაში.
სამიდან ერთი შეხვედრა ეთმობა მშობელთან ინდივიდუალურ კონსულტაციას, რომელიც გულისხმობს მშობლის თეორიული და პრაქტიკული ფსიქოლოგიური ცოდნის გაღრმავებას.

🔴ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური დახმარებისა და განვითარების პროგრამა
პროექტის ფარგლებში, ფსიქოლოგიური და ინტელექტუალური სავარჯიშოების, ბიბლიოთერაპიის სინთეზირებული პროგრამის შედეგად, ხდება მონაწილეების ინტელექტუალური არეალის გაფართოვება, თვითშეფასებისა და თვითრეალიზების, “მე” კონცეფციის განვითარება, გრძნობებისა და ემოციური რექციების გამოხატვის, მათი მართვის უნარების ფორმირება, საკუთარი ცხოვრების პერსპექტივების, ცხოვრებისეული მიზნების გაცნობიერება, მათი მიღწევისათვის გზებისა და მეთოდების დამოუკიდებლად შემუშავების უნარი.

🔴არტთერაპიული ვორქშოფები
არტთერაპიული ვორქშოფები, რომელიც განკუთვნილია ნებისმიერი ასაკის ზრდასრულებისა და ბავშვებისათვის ტარდება ყოველდღიურად.

 

🔴“მშობელთა ფსიქოლოგიური გეშტალტ-კლუბი”
ფსიქოლოგიით დაინტერესებული მშობლებისათვის, ვისი მიზანიცაა ოჯახის, საკუთარი და შვილების ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა, ბავშვთა და მოზარდთა სახელოსნოში ჩამოყალიბდა “მშობელთა წიგნიერების კლუბი”. 🌟
კლუბის მიზანია, ერთ სივრცეში გააერთიანოს მშობლები და აზიაროს ისინი ფსიქოლოგიის ანბანს, რომელიც მნიშვნელოვანია ეფექტური მშობლობისათვის და ბავშვის სწორი აღზრდისათვის.