გეშტალტ თერაპიის ევროპული ასოციაცია შეიქმნა 1985 წელს და ახორციელებს ცოდნისა და რესურსების გაცვლას ევროპელ გეშტალტ თერაპევტებს, სასწავლო ინსტიტუტებსა და ეროვნულ ასოციაციებს შორის. მისი მიზანია გეშტალტ თერაპიის მაღალი პროფესიული სტანდარტის უზრუნველყოფა და კვლევების წახალისება. დღეისათვის EAGT აერთიანებს 1000-ზე მეტ ინსტიტუციურ თუ ინდივიდუალურ წევრს 20-ზე მეტი ევროპის ქვეყნიდან.

გეშტალტ თერაპიის ევროპული ასოციაცია ფუნქციონირებს სამი ძირითადი ორგანოს მეშვეობით:
1. 6 წევრისგან შემდგარი აღმასრულებელი კომიტეტი;
2. გენერალური საბჭო, რომელიც შედგება ეროვნული ასოციაციების, აღმასრულებელი კომიტეტების წარმომადგენლებისა და თავმჯდომარეებისაგან;
3. EAGT წევრთა ყოველწლიური შეხვედრები. საბჭოს მმართველი წევრების არჩევა ხდება სამ წელიწადში ერთხელ.

EAGT-ის ძირითადი მარეგულირებელი დოკუმენტებია:
– კანონმდებლობა და წესდება;
– სასწავლო სტანდარტები;
– ეთიკის კოდექსი.
EAGT ევროპაში პროფესიული აკრედიტაციების მინიჭებელი ორგანიზაციაა (EWAO); იგი ევროპის ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის (EAP) შემადგენლობაშია.
EAGT განაახლებს რეგისტრაციას ყოველი 5 წლის შემდეგ; 7 წელიწადში ერთხელ, ხელახალ რეგისტრაციას გადის, როგორც EAP წევრი ორგანიზაცია (ბოლო რეგისტრაციის ვადაა 2021 წ.)

მიზნები და ამოცანები

1. ასოციაცია არის არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც მიზნად ისახავს გეშტალტ თერაპევტების, ორგანიზაციის გეშტალტ პრაქტიკოსების, გეშტალტ თერაპიის სასწავლო დაწესებულებების და გეშტალტ თერაპიის ეროვნული ორგანიზაციების (NOGT) გაერთიანებას ევროპაში.
2. ასოციაციას და მის აპლიკანტებს, ამოძრავებთ შემდეგი მიზნები:
a. სხვადასხვა ევროპული ქვეყნის საზოგადოებათა კავშირების, ფედერაციებისა და ასოციაციების გაერთიანება;
b. ევროპაში არსებული გეშტალტ თერაპიის სფეროში აქტიური პირების, ორგანიზაციებისა და ინსტიტუტებისა და მისი პროგრამების გაერთიანება;
c. გეშტალტ თერაპიის, მისი გამოყენების ფორმების, კვლევისა და დოქტრინის გავრცელება ევროპის ტერიტორიაზე და საზღვარგარეთ;
d. გეშტალტ თერაპევტთა და ორგანიზაციის გეშტალტ პრაქტიკოსებს შორის, ეროვნულ პროფესიულ ასოციაციებს შორის აკადემიური და კოოპერაციული გაცვლის ხელშეწყობა ევროპის ქვეყნებში და საზღვარგარეთ;
e. გეშტალტ თერაპიის ლეგიტიმაციის ხელშეწყობა ევროპაში;
f. გეშტალტ თერაპიის საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და კლინიკურ დაწესებულებების შორის კავშირის ხელშეწყობა;
g. შედარებითი სტანდარტებისა და სასწავლო გეგმების შექმნა გეშტალტ თერაპევტებისა და ორგანიზაციის გეშტალტ პრაქტიკოსებისათვის, ასევე, ევროპის ტერიტორიაზე ერთობლივი სასწავლო სტანდარტების შემუშავება;
h. საზოგადოებრივი ურთიერთობების, ჯანმრთელობისა და პროფესიული ინიციატივების წახალისება სუვერენულ დონეზე, კერძოდ, ევროპის კომიტეტების ფარგლებში;
i. თანამშრომლობა სხვა ფსიქოთერაპიულ მიდგომებთან, ასოციაციებთან და ინსტიტუტებთან.

ასოციაციის მიზნების მიღწევის საშუალებები

ასოციაცია მიზნად ისახავს:

1. ინფორმაციისა და შემდგომი საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზებას/ჩატარებას ეროვნულ და საერო დონეზე.
2. ისეთი ტრენინგების წახალისებას, რომლებიც ითვალისწინებს ევროპულ სტანდარტებს და მიჰყვება შესაბამის ეროვნულ სამართლებრივ დებულებებს.
3. მუდმივი კომიტეტების და მიზნობრივი ჯგუფების ჩამოყალიბებას გეშტალტ თერაპიისა და გეშტალტ პრაქტიკოსებისათვის ორგანიზაციებში.
4. პუბლიკაციებისა და სამეცნიერო ნაშრომების გავრცელებას.
5. გეშტალტ თერაპიის თეორიასა და პრაქტიკასთან დაკავშირებული პერსპექტიული გამოკვლევების გაცვლას.
6. ასოციაციის ინტერესების წარდგენას პირებთან, ორგანიზაციებთან, ოფიციალურ ორგანოებთან, ასოციაციებთან და სხვა.
7. კოოპერაციული პროექტების განხორციელებას დაწესებულებებთან, ოფიციალური ორგანოების, ასოციაციების და სხვა საკითხებთან ერთად.
8. რეგულარული კონფერენციის შემოღებას.

წევრობა

1. წევრები შეიძლება იყვნენ:
• ევროპის ეროვნული და პროფესიული ასოციაციები, რომლებიც აკმაყოფილებენ EAGT-ს გეშტალტ თერაპევტების ან ორგანიზაციის გეშტალტ პრაქტიკოსების ტრენინგ-სტანდარტს ისევე, როგორც ეთიკის კოდექსს.
• ინსტიტუტები, რომლებიც აკმაყოფილებენ EAGT-ს გეშტალტ თერაპევტების ან ორგანიზაციის გეშტალტ პრაქტიკოსების ტრენინგ-სტანდარტს ისევე, როგორც ეთიკის კოდექსს და აქტიურად არიან ჩართულნი გეშტალტ თერაპიის ტრენინგის ან კლინიკური გამოყენების სფეროში.
• ფიზიკური პირები, რომლებიც აკმაყოფილებენ EAGT-ს გეშტალტ თერაპევტების ან ორგანიზაციის გეშტალტ პრაქტიკოსების ტრენინგ-სტანდარტს.
• ფიზიკური პირები, რომლებიც აკმაყოფილებენ EAGT სუპერვიზიის ტრენინგ-სტანდარტს.

2. ასოცირებული წევრები შეიძლება იყვნენ:

• ფიზიკური პირები, რომლებმაც დაიწყეს ტრენინგი გეშტალტ თერაპიაში ან ზოგადად, ორგანიზაციის პრაქტიკოსები ინტიტუციებში, რომლებიც EAGT-ს წევრები არიან.
• ყველა ტრენინგ-ინსტიტუტი, რომელიც ორიენტირებულია მიზანზე შეესატყვისებოდეს EAGT-ს ტრენინგ-სტანდარტს და საჭირო მოთხოვნათა შესრულების პროცესშია.
• გეშტალტ თერაპიისა და ორგანიზაციის გეშტალტ პრაქტიკოსთა ყველა ეროვნული ასოციაცია, რომელიც მიზნად EAGT-ს ტრენინგ-სტანდარტების, ეთიკის ნორმების მიღწევას ისახავს და ამ წინაპირობათა შესრულების პროცესში არიან.
• გადამდგარი გეშტალტ თერაპევტები და ორგანიზაციის გეშტალტ პრაქტიკოსები.

3. შემომწირველები არიან ისინი, ვინც ასოციაციას რეგულარულად ეხმარებიან ფინანსურად EAGT-ს წევრობის გარეშე.

4. კოოპერატიული წევრი შეიძლება იყოს ინტიტუცია ან ასოციაცია, რომელიც თავს უკაშირებს EAGT-ს პროფესიულ, ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პედაგოგიურ მიზნებს.

5. გეშტალტ თერაპევტებსა და გეშტალტ ინსტიტუტებს, რომელთაც დიდი წვლილი მიუძღვით გეშტალტ თერაპიის სფეროში, შეიძლება მიენიჭოთ საპატიო წევრობა აღმასრულებელი კომიტეტის რეკომენდაციის საფუძველზე.

6. ერთობლივი წევრობა შეიძლება გადაეცეს NOGT-ს რომელიც აკრედიტირებულია EAGT-ს მიერ.
ერთობლივი წევრობა შესაძლებელია NOGT-ის ინდივიდუალური წევრებისთვის (როგორც აღწერილია 4.1 და 4.2 პუნქტებში.)
ერთობლივი წევრობა მოქმედებს 3 წლის განმავლობაში და უნდა იქნას დამოწმებული ხელმოწერილი ხელშეკრულებით. სამი წლის შემდეგ ხელშეკრულება განახლდება. ერთობლივი წევრების მინიმალური რაოდენობა უნდა იყოს 15.

7. 4.1, 4.2, 4.3 და 4.4 პუნქტებით გათვალისწინებული წევრობის განაცხადი წერილობით უნდა წარედგინოს აღმასრულებელ კომიტეტს საჭირო დოკუმენტაციასთან ერთად. აღმასრულებელმა კომიტეტმა უნდა შეამოწმოს წევრობის წინაპირობები და გამოიტანოს დასკვნა გამონაკლისების გათვალისწინებით წარდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე (ტრენინგის დასრულების, ტრენინგის სტანდარტებისა და EAGT- ის სხვა მოთხოვნების შესრულების შესახებ). უარის შემთხვევაში, მიიღებთ წერილობით ახსნა განმარტებას.

8. 4.1 პუნქტით გათვალისწინებული წევრები მიიღებენ საწევრო დოკუმენტს, რომლებიც მოქმედებს 5 წლის ვადით. ყველა ამ სერტიფიკატს ექნება განსხვავებული ფორმა.

წევრთა უფლებები და მოვალეობები

1. წევრობა იძლევა ასოციაციის ყველა ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღების უფლებამოსილებას.
2. წევრთა შეხვედრაზე დამსწრე წევრს აქვს პროპორციული წარმომადგენლობის საფუძველზე ხმის მიცემის უფლება:
ინდივიდუალური წევრები = 1 ხმა
ორგანიზაციები 150 წევრზე ნაკლებია = 2 ხმა
150-ზე მეტმა წევრმა ორგანიზაციამ = 4 ხმა
ორგანიზაციები 500-ზე მეტმა წევრმა = 6 ხმა.
3. ასოცირებულ წევრებს, აბონენტებს, კოოპერატივის წევრებს და საპატიო წევრებს არ აქვთ ხმის მიცემის უფლება წევრთა შეხვედრაზე.
4. წევრები ვალდებულნი არიან დაიცვან ასოციაციის რეპუტაცია, ხელი შეუწყონ მის მიზნებს, აღიარონ მისი კონსტიტუცია და გადაიხადონ საწევრო შენატანი.
5. წევრებმა შეხვედრამდე უნდა გადაიხადონ განსაზღვრული საფასური. მათ აქვთ ზემოთ აღნიშნული უფლებები მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი რეგულარულად იხდიან საწევრო გადასახადს. ხმის მიცემის უფლების უზრუნველსაყოფად, მიმდინარე წლის საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს წევრთა შეხვედრამდე. ამის შემდეგ გადასახდელი თანხა იზრდება 30% -ით.
6. წევრები, რომელთაც სრულად აქვთ თანხა გადახდილი და ვერ ესწრებიან შეხვედრას, შეუძლიათ ისარგებლონ ხმის მიცემის უფლებით. მათ ამის შესახებ ინფორმაცია წერილობით უნდა მიაწოდონ ადმინისტრაციას შეხვედრამდე 21 დღით ადრე და დაასახელონ ასოციაციის სხვა წევრი, რომელიც ხმას მის მაგივრად მისცემს. თითოეულ წევრს შეუძლია მაქსიმუმ 3 სხვა წევრის მაგივრად მისცეს ხმა.