„საქართველოს ეროვნული გეშტალტ ინსტიტუტი“ ახორციელებს ფსიქოთერაპიის და ფსიქოლოგიური კონსულტირების სწავლებას საერთაშორისო სტანდარტის EAGT ტრენინგ-პროგრამით.
ინსტიტუტში მოღვაწეობენ ევროპასა (EAGT, EAP) და აშშ-ში (AAGT) აკრედიტებული ტრენერები და ფსიქოთერაპევტები. კურსის კურატორია – EAGT სასწავლო სტანდარტების კომიმიტეტის თავჯდომარე – პროფ. ნურით ლევაი (Nurith Levi).
„საქართველოს ეროვნული გეშტალტ ინსტიტუტი“ ამზადებს საერთაშორისო დონის პროფესიონალებს. კურსდამთავრებულები იღებენ ევროპულ EAGT აკრედიტაციას, რაც გულისხმობს მათი პროფესიული ცენზის და კვალიფიკაციის საერთაშორისო აღიარებას.
თანამედროვე მსოფლიოში, ფსიქოთერაპია უნივერსიტეტის შემგომი განათლების სფეროს განეკუთვნება. ფსიქოთერაპევტის პროფესიის დაუფლებისათვის საჭიროა ფსიქოლოგიის/სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრის დიპლომის ფლობა.
მათთვის, ვისაც არ აქვს შესაბამისი საბაზისო ცონდა ფსიქოლოგიაში, შემუშავებულია EAGT-ს მიერ აღიარებული მოსამზადებელი სპეც-კურსი გამოყენებით ფსიქოლოგიაში, რომლის გავლა პარალელურად (დამატებით) არის შესაძლებელი ფსიქოთერაპიის შესწავლის EAGT პროგრამის პირველ კურსზე .
„საქართველოს ეროვნულ გეშტალ ინსტიტუტში“, EAGT ტრენინგ-პროგრამის დასრულება, დიპლომის დაცვა და ფსიქოთერაპიაში ევროპული აკრედიტაციის მიღება შესაძლებელია საერთაშორისო სტანდარტით დადგენილ მინიმალურ ვადაში – 4 წელიწადში. ტრენინგის განრიგი იძლევა სწავლის და მუშაობის შეთავსების საშუალებას.
– მოქმედებს გაცვლითი პროგრამები ევროპულ გეშტალტ ინსტიტუტებში.
– 2 წლის შემდეგ, პროგრამის მონაწილეები იწყებენ ფსიქოთერაპიაში, ფსიქო-კონსულტირებაში მუშაობას (კლინიკურ პრაქტიკას) EAGT აკრედიტებულ სუპერვაიზორებთან თანამშრომლობით;
– წარჩინებულები საქმდებიან საქართველოს ეროვნულ გეშტალტ ინსტიტუტში;
– გადიან პროფესორის ასისტირებაში სტაჟირებას საუნივერსიტეტო სივრცეში;
– სწავლობენ ფსიქოთერაპიული კვლევის მეთოდებს და მათ პრაქტიკაში გამოყენებას;
– მოხსენებებით გამოდიან სამეცნიერო კონფერენციებზე და ატარებენ ღია ლექციებსა და ვორქშოფებს.
– იღებენ ფასდაკლებებს ტრენინგებზე, საერთაშორისო კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებზე;
– სწავლობენ ორიგინალური ქართული სახელმძღვანელოებით და სარგებლობენ 3000-ზე მეტი წიგნისაგან შემდგარი პროფესიული ელექტრონული ბიბლიოთეკით.
– ისწავლება და ვითარდება ინსტიტუტის ხელმძღვანელების მიერ შემუშავებული საავტორო კურსი „განწყობის თეორიის გამოყენება გეშტალტთერაპიაში“.

სწავლის განრიგი:

I კურსი: ჯგუფური ფსიქოთერაპია (200 სთ). ტრენინგი – თვეში 1 შაბათ-კვირა (16 სთ.); ინდივიდუალური თერაპია – წლის განმავლობაში განაწილებული 50 სთ.
II-III კურსები: თეორია და მეთოდოლოგია (600 სთ). თვენახევარში ერთი 5 დღიანი ტრენინგი (40 სთ) შაბათ-კვირის გამოყენებით;
III – IV კურსი – ფსიქოთერაპიული პრაქტიკა. მუშაობა სუპერვაიზორებთან
თანამშრომლობით;
IV კურსი – სადიპლომო შრომის მომზადება და დაცვა.